وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: بلوار امام خميني روبروي فرمانداري
شماره تلفن اداره: 08724222013،08724223115،08724227738
شماره فاكس: 08724223115
كدپستي: 6651713667
کروکی: