وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:سرپرست اداره
نام ونام خانوادگي:فرزاد الهیاری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:20 سال
تلفن:08738223115
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:بسیجی

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:امیررضاکاظم زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:بسیجی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورپردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:نادربخشیان
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:بسیجی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:رحمت اله کیومرث
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:4 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:عادی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورپردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:احسان آوجی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:بسیجی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورپردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:مصطفی نصرتی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:بسیجی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:لیلاچراغی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزندجانباز

عنوان پست سازمانی:خدماتی
نام ونام خانوادگي:حمید سیفی زاده
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:08738222013
نوع استخدام:شرکتی
سابقه ایثارگری:بسیجی