وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری محسن رضا پناه
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 16
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری محيا محمد اميني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدر و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : سيكبل
سابقه خدمت : 7/27
تلفن :

چارت نموداری مجيد اصفهاني زاده
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/27
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری بلاتصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : برنامه نويس سيستم
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری قاسم شيري فرد
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 1/22
تلفن :